RODO i polityka prywatności

RODO

EUROMED sp.zo.o sp.k w Tarnowie,
ul. Szewska 12, 33-100 Tarnów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na stronie internetowej www.euromed.tarnow.pl

Dane identyfikujące Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: EUROMED sp.zo.o sp.k, 33-100 Tarnów, ul. Szewska 12, NIP: 873-325-63-14, nr tel. 14 627-56-58 lub 515 058 703.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

 • pisemny, pod adresem: EUROMED sp.zo.o sp.k, ul. Szewska 12, 33-100 Tarnów
 • elektroniczny: euromed@poczta.onet.pl
 • telefoniczny: +48 14 627 56 58 lub 515 058 703
 • W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych, oraz w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z wyżej wskazanym przetwarzania.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować:
 1. pisemnie na adres Administratora: EUROMED sp.zo.o sp.k, ul. Szewska 12, 33-100 Tarnów
 2. elektronicznie: euromed@poczta.onet.pl
 3. telefonicznie: 515 058 703 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a to:

a) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,

b) art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji zawartej z Pani/Panem umowy, lub w celu podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) art. 6 ust. 1 lit. c w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,

d) art. 6 ust. 1 lit. d w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta,

e) art. 9 ust. 2 lit. c i h w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii

2. Na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

3. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

4. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12
i następnych wyżej wskazanej ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz

b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji umowy, lub podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wskazanego wyżej celu czym jest udzielenie w Placówce Medycznej procedur leczniczych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wskazanego wyżej celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej
w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości.

W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO.
W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

Odbiorcy danych osobowych

 •  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 •  w przypadku, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

Okres przechowywane danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon  dokumentacji medycznej zawierającej
 • dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
 •  skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 •  dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Profilowanie

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 •  prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 •  prawo żądania sprostowania danych,
 •  prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 •  prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 •  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub Administratorem.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

Pliki cookies i inne technologie

Informujemy, że na Naszej stronie internetowej używamy technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

 Cookies to informacje zapisywane przez przeglądarkę. Nie mają one żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu,a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszego przedsiębiorstwa w celu optymalizacji działań

 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 •  Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)
 •  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 •  Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.
 •  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING WIZYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję się, że:

1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz
i na zewnątrz budynków są: EUROEMD sp.zo.o sp.k, ul. Szewska 12, 33-100 Tarnów, NIP: 873-325-63-14. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą operatora pocztowego na adres: EUROMED sp.zo.o sp.k, ul. Szewska 12, 33-100 Tarnów lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: euromed@poczta.onet.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami, przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, w tym przede wszystkim: prawo dostępu do nagrania danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystania z wyżej wskazanych uprawnień, nie może jednak naruszać praw osób trzecich.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.